Dnia 23 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. II Ca 484/22. Sąd postanowił oddalić apelację, zasądzając od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 15 lutego 2022 roku o sygn. akt I C 240/20 zgodnie z którym Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku przez powodów z EFG Eurobank Ergasias SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 24.921,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 7 listopada 2019 roku do dnia zapłaty,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 4.654,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od daty uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie wniosek oddalił.