W jednej z naszych spraw prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zwrócić się do TSUE w kwestii możliwości zawieszenia rat na czas trwania postępowania sądowego.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank

Decyzją Bankowego Funduszu Restrukturyzacyjnego Getin Noble Bank S.A. znajduje się aktualnie w przymusowej restrukturyzacji. Następstwem tej sytuacji było skierowanie przez kredytobiorców prawie 10 tys. wniosków o zabezpieczenie w postaci zawieszenia rat na czas trwania procesu. Niektóre sądy rozpatrują je na korzyść kredytobiorców, część sądów jest jednak odmiennego zdania. Zgodnie ze stanowiskiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nie ma możliwości zabezpieczenia roszczeń w przypadku podmiotu znajdującego się w restrukturyzacji. Sędzia Piotr Bednarczyk rozpoznający sprawę o sygn. XXVIII C 4020/21 przed Sądem Okręgowym w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie sądowe i zwrócić się z następującym pytaniem do TSUE:

Czy art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności, jak również art. art. 34 ust. 1 lit b i lit. g oraz 70 ust. 1 i 4 dyrektywy nr 2014/59/UE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, zgodnie z którymi względem banku, wobec którego wszczęto przymusową restrukturyzację, niedopuszczalne jest uwzględnienie wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wynikającego z umowy kredytu, która prawdopodobnie zostanie uznana przez sąd za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych — tylko z tej przyczyny, że bank tej objęty został przymusową restrukturyzacją?

Co istotne, w przedmiotowej sprawie kredytobiorcy spłacili już kapitał. W przypadku dalszej spłaty rat i ustalenia przez sąd w przyszłości nieważności umowy kredytowej, niemożliwym byłoby odzyskanie przez kredytobiorców nadpłat od banku znajdującego się w restrukturyzacji.

Warszawski Sąd, kierując pytanie do Trybunału, odniósł się zarówno do przepisów dyrektywy unijnej chroniącej konsumentów jak i przepisów prawa krajowego dotyczących przymusowej restrukturyzacji.

To pierwszy i bardzo ważny krok do wyjaśnienia tej trudnej kwestii. Odpowiedź udzielona przez TSUE będzie ważna nie tylko dla kredytobiorców, których reprezentujemy, ale wszystkich klientów Getin Banku oraz samej procedury przymusowej restrukturyzacji ocenia Radca prawny Wojciech Bochenek.

frankowicze getin

Frankowicze – pytanie do TSUE

W ocenie prawnika, przepisy prawa krajowego nie są zgodne z wytycznymi wynikającymi z dyrektywy unijnej 93/13, które nakazują zapewnić konsumentom szczególną ochronę prawną w przypadku gdy ich interesy zostały naruszone przez nieuczciwy charakter zapisów umownych.

Według BFG zabezpieczenie pieniężne podmiotu znajdującego się w restrukturyzacji nie jest możliwe. Jednak jak wyjaśnia mec. Bochenek stwierdzenie nieważności umowy kredytowej to rodzaj świadczenia niepieniężnego więc powyższe nie powinno w tym przypadku znajdować uzasadnienia.

Zgodnie z dyrektywą sądy krajowe są obowiązane podejmować wszelkie niezbędne środki, które mają na celu zapewnić ochronę konsumentów przed konsekwencjami stosowania przez przedsiębiorców abuzywnych postanowień umownych – podsumowuje mec. Bochenek.

Zdania prawników pozostają w tym temacie mimo wszystko podzielone. Niektórzy z nich wskazują, że nie istnieją podstawy do objęcia ochroną kredytobiorców będących stroną w postępowaniu upadłościowym. W ich ocenie przepisy wynikające z dyrektywy 2014/59 dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych powinny w tym przypadku pozostawać bardziej wiążące niż przepisy prawa unijnego. Ostateczne stanowisko w sprawie wyda TSUE.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie businessinsider.com.