Dnia 30.05.2022r. na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok o sygn. I C 1783/21 oddalający w całości powództwo Banku w zakresie bezumownego korzystania z kapitału i zasądzający od powoda (Banku BPH S.A.) na rzecz pozwanych (naszych Klientów) kwotę 10.834 zł tytułem kosztów procesu, w tym 10.800 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że powództwo Banku o bezumowne korzystanie z kapitału jest przedwczesne.

W ocenie Sądu, stanowisko Banku co do ważności czy też nieważności umowy kredytowej jest niejednoznaczne, co też przesądziło o oddaleniu powództwa.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Oczekujemy na uzasadnienie wyroku oraz spodziewamy się wniesienia przez stronę powodową apelacji.