Dnia 16.06.2021 Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok frankowy wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie przeciwko Santander Bank Polska S.A.


Sąd po rozpoznaniu sprawy sygn. I C 1709/20:

-ustalił nieistnienie pomiędzy Stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu na cele mieszkaniowe;

-zasądził na rzecz powoda kwotę 231.887,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30.09.2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W przedmiotowej sprawie odbyła się zaledwie jedna rozprawa a pozew do sadu został skierowany pod koniec listopada 2020r.

Wyrok nie jest prawomocny.