Dnia 22 lipca 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 października 2021r., sygn. akt I C 1343/20, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów 8.200 zł . 

Zdaniem sądu klauzule maja charakter abuzywny i nie pozwalają na dalsze funkcjonowanie umowy. Dodatkowo występują braki w zakresie obowiązków informacyjnych spoczywających po stronie banku wobec konsumenta. Według sądu zarzuty potrącenia i zatrzymania były wadliwe.

Sąd pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 199.581,59 zł.