Dnia 19 maja 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 23 czerwca 2021r., sygn. akt I C 36/21, Sąd II instancji:

– zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił punkt IV wyroku dotyczący kosztów,

– w pozostałym zakresie oddalił apelację pozwanego,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Na mocy wyroku wydanego w przedmiotowej sprawie Sąd:

– ustalił, że umowa kredytu z 2008 r. zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego, Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna;

– oddalił powództwo główne w zakresie żądania zapłaty;

– zasądził od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

– nakazał stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarby Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 11.907 zł tytułem opłaty sądowej od uwzględnionego powództwa, której powodowie nie mieli obowiązku uiszczać.

Sąd w całości podzielił ocenę prawna dokonaną przez Sąd Okręgowy. Nieważność umów kredytowych jest ugruntowana w orzecznictwie i zdaniem sądu, nie ma możliwości zmiany treści umowy. Umowę należało uznać za nieważną. Sąd podzielił posiadanie interesu prawnego powodów w zakresie żądania ustalenia nieważności.