W dniu 13.07.2022r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok, zgodnie z którym oddalił apelację strony pozwanej i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie o sygn. I C 686/21 wydany 1.02.2022r.

Sąd I instancji:

– stwierdził, że umowa kredytu zawarta w 2008 roku łącząca powodów oraz pozwanego Santander Bank Polska S.A. jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 217.562,44 zł oraz kwotę 88.956,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 października 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany Santander Bank Polska S.A., przy czym ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.