W dniu 29.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi na skutek apelacji pozwanego wydał wyrok w którym oddalił w całości apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4050zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. XII C 938/20) zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 124.504,78 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 września 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2008 roku między Kredyt Bank S.A. a powodami jest nieważna;

– nakazał pozwanemu zwrócić na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2013,12 zł tytułem tymczasowo wyłożonych przez Skarb Państwa wydatków;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 7934 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.