W dniu 29 kwietnia 2022r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok, zgodnie z którym oddalił apelację pozwanego oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 8100,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.


Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia Sądu pierwszej instancji w szczególności co do abuzywności klauzul umownych i niemożliwości ich zastąpienia, co skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy.


Sąd Okręgowy w Szczecinie zgodnie z orzeczeniem pierwszej instancji (wyrok z dnia 16 czerwca 2021r. sygn. I C 1709/20):

– ustalił, że pomiędzy stronami nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 231.887,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 września 2020 r.,

– ustalił, że koszty postępowania ponosi w całości pozwany, przy czym szczegółowe wyliczenie postawia referendarzowi sądowemu.