Dnia 26 września 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 maja 2021r., sygn. akt I C 1197/20, Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok:

  a) w punkcie 2. w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów 190.266,21 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot: 

             – 180.000,00 zł od 5 października 2019r.,

             – 10.266,21 zł od 21 października 2019 r.,

   b) w punkcie 3. o tyle, że zasądzoną w nim kwotę podwyższył do 17.234 zł;

Sąd oddalił apelację powodów w pozostałej części, w całości oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów 13.150 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Katowice – wygrana Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny wyrokiem o sygn. akt I C 1197/20:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z umowy kredytu;

– w dalszym zakresie powództwo oddalił;

– zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.