Dnia 22 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 20 kwietnia 2021r., sygn. akt I C 446/20, Sąd II instancji oddalił apelację oraz  zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Mocą wyroku pierwszoinstancyjnego Sąd:

-zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwoty 32.575,10 zł oraz 40.576,14 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a Santander Bank Polska S.A. stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.