Dnia 24 czerwca 2021r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 198.245,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21.03.2020r.;

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu;

-zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania tj. kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest nieprawomocny.