Dnia 19 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. o sygn. I C 271/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy powodami a Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A.) ze względu na nieważność umowy;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2774 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.