W dniu 03.01.2022 r., zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził na rzecz powodów kwotę 216.826,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.02.2020 r. do dnia zapłaty;

– ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu;


– ustalił, że koszty postępowania w całości ponosi pozwany, przy czym szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.