Dnia 17 sierpnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 267/20 oddalił apelację i zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 2.700 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od doręczenia pozwanemu odpisu niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Wygrana Frankowiczów w Sieradzu

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym (sygn. I C 267/20) wydanym w przedmiotowej sprawie Sąd:

– ustalił, że umowa zawarta w 2007 roku jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 43.440,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 04 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 7.565,36 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 września 2020 roku do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w pozostałej części;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Sieradzu kwotę 2.721,04 zł tytułem brakujących kosztów procesu.