Dnia 24 lutego 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 lipca 2021r. sygn. akt I C 1714/20, Sąd II instancji:

– zmienił zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów ustawowe odsetki za opóźnienie liczone od kwoty 193.822,52 zł za okres od 22 lutego 2020r. do dnia 7 lipca 2021r., oddalając w pozostałym zakresie roszczenie o zapłatę;

– oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie, 

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym,

– zniósł wzajemne koszty postępowania apelacyjnego między powodami a pozwanym.

Zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 193.822,52zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22 lutego 2020r do dnia zapłaty, ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6.434zł.