Sąd Apelacyjny w Gdańsku dnia 10 lutego 2022r. wydał prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 1134/21.

Unieważnienie – Wyrok prawomocny

Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sygn. IC 403/20) z dnia 30. września 2021r. ustalającym, że umowa kredytowa jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 216.405,10zł z jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem kwoty 320.000 zł (kapitał kredytu) na rzecz pozwanego oraz zwrot kosztów procesu obejmujący obie instancje.

Co wskazał sąd w uzasadnieniu?

Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wskazał, że umowa nie wiąże stron, w sytuacji gdy jej postanowienia rażąco naruszają interes konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. W pierwszej kolejności zdaniem sądu należy wskazać na konstrukcję klauzuli indeksacyjnej dającej bankowi możliwość narzucenia dowolnej wysokości kwoty podlegającej zwrotowi. Zdaniem sądu klauzule niedozwolone występujące w umowie przyznawały bankowi prawo do przerzucania odpowiedzialności za ryzyko związane ze wzrostem kursu na kredytobioców.

Jak słusznie podkreślił sąd klauzule zawarte w umowie były miernikiem nieokreślonym i nieobiektywnym. Tym samym wysokość kolejnych rat była niemożliwa do przewidzenia i obliczenia w chwili zawarcia umowy. Sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2018r. sygn. I CSK 628/17. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma znaczenia według jakich kryteriów bank ustalał wysokość zobowiązania i na ile kurs banku różnił się od kursu rynkowego. Istotny jest jedynie fakt, że pozwany posiadał nieograniczoną swobodę w ustalaniu kursu waluty, a w konsekwencji wysokości zobowiązania powodów.

Co więcej, zdaniem sądu bank nie spełnił spoczywającego na nim obowiązku informacyjnego. Kredytobiorca w momencie zawierania umowy był świadomy, że istnieje ryzyko związane z wprowadzeniem do umowy waluty franka szwajcarskiego. Natomiast pracownicy banku zdaniem sądu powinni przedstawić wszystkie konsekwencje zawarcia tego typu umowy, w tym ewentualność ryzyko uwolnienia kursu waluty obcej przez kraj emisji, co w efekcie doprowadziło do wzrostu kursu o 100%! Na kredytobiorcę został przerzucony cały ciężar tej sytuacji. Bank natomiast otrzymywał znacznie wyższe korzyści.

W konsekwencji umowę należało uznać za nieważną.