Zaciągnięcie kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego było popularnym rozwiązaniem kilka lat temu ze względu na niskie stopy procentowe tej waluty. Jednak drastyczny wzrost kursu CHF spowodował, że kredytobiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. W efekcie wielu z nich zdecydowało się na wcześniejszą spłatę zobowiązania, aby uwolnić się od nieprzewidywalnych zmian kursowych. Pojawia się więc pytanie – czy spłacony kredyt nadal daje możliwość pozwania banku za błędy w umowie kredytowej CHF?

Spłacony kredyt frankowy – czy mogę odzyskać pieniądze od banku?

Dla osób, które spłaciły swoje kredyty frankowe, istnieje możliwość odzyskania wpłaconych do banku pieniędzy poprzez pozwanie instytucji finansowej. Spłacony kredyt, nawet taki kilka lat temu, nie zamyka bowiem drogi do dochodzenia swoich praw. Kredytobiorcy mogą domagać się zwrotu wszystkich uiszczonych świadczeń. Nie tylko nadpłaty, ale całej sumy wpłaconej na rzecz banku, co obejmuje kapitał kredytu, odsetki oraz wszelkie opłaty okołokredytowe. Ponadto kredytobiorca w postępowaniu sądowym może żądać od banku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Roszczenia frankowiczów często sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych!

Spłacony kredyt frankowy – czy mogę odzyskać pieniądze od banku?

Jak przebiega postępowanie sądowe w przypadku kredytów CHF?

Sprawy dotyczące kredytów frankowych, które zostały zainicjowane po ich spłacie, są mniej wymagające i stresujące dla kredytobiorców, a cały proces jest nieco prostszy. Spłacony kredyt nie powoduje już zmartwień o comiesięczne raty ani obaw o zmienny kurs franka szwajcarskiego.

Proces sądowy rozpoczyna się od złożenia pozwu przez kredytobiorcę. Brak konieczności dalszej spłaty kredytu oznacza, że w postępowaniu sądowym nie trzeba wnioskować o zawieszenie obowiązku spłaty kolejnych rat. Jest to uproszczenie procesu zarówno dla sądu, jak i prawników z Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. Ponadto kredytobiorca nie musi także gromadzić licznych dokumentów z banku. Wystarczy jeden dokument zawierający wszystkie poniesione koszty związane ze spłatą kredytu.

W przypadku kredytów frankowych w trakcie procesu sąd bada, czy w umowie kredytowej znajdują się niedozwolone klauzule, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia umowy. Jeśli sąd stwierdzi, że umowa kredytowa zawiera błędy, może orzec o jej unieważnieniu. W takim przypadku kredytobiorca ma prawo do odzyskania wszystkich wpłaconych do banku środków. Strony postępowania zawsze jednak mają prawo odwołać się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu apelacyjnego. W takiej sytuacji należy oczekiwać prawomocnego wyroku.

Spłacony kredyt – przedawnienie roszczeń

Warto pamiętać, że roszczenia dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez bank podlegają ogólnym terminom przedawnienia. W Polsce, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat. Jednak w przypadku spraw frankowych, termin ten liczy się od momentu, gdy kredytobiorca dowiedział się o niedozwolonych klauzulach w umowie kredytowej. Zazwyczaj od dnia złożenia reklamacji do banku.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów rzeczywiście termin przedawnienia wynosi sześć lat, jednakże dokładny koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Jeśli więc kredytobiorca wezwałby bank do zapłaty 31 maja 2024 roku, jego roszczenie przedawni się za prawie 6 i pół roku, z końcem 2030 roku.

Reasumując, spłacony kredyt frankowy nie zamyka drogi do odzyskania wpłaconych pieniędzy. Kredytobiorcy mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń nawet po całkowitej spłacie zobowiązania.

Czy bank może pozwać frankowicza, który już spłacił kredyt?

Wielu kredytobiorców obawia się, że bank może pozwać ich po spłacie kredytu. Szczególnie jeśli zdecydują się na podjęcie kroków prawnych w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy. W praktyce jednak banki rzadko decydują się na takie działania.

Powody, dla których banki nie pozywają frankowiczów:

  • Brak podstaw prawnych. Jeśli kredytobiorca spłacił cały kredyt zgodnie z umową, bank nie ma podstaw prawnych do dochodzenia dodatkowych roszczeń. Spłata kredytu kończy zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku.
  • Koszty procesu. Postępowania sądowe są kosztowne i czasochłonne. Banki, zwłaszcza te, które już poniosły straty w wyniku procesów frankowych, mogą unikać dodatkowych kosztów związanych z nowymi sprawami sądowymi.

Spłacony kredyt CHF – podsumowanie

Reasumując, spłacony kredyt frankowy nie zamyka drogi do odzyskania wpłaconych pieniędzy. Kredytobiorcy mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń nawet po całkowitej spłacie zobowiązania. Ponadto proces sądowy w takim przypadku może być mniej skomplikowany i mniej stresujący, a korzyści finansowe mogą być znaczące. Wszystko za sprawą możliwości odzyskania nie tylko wpłaconej kwoty, ale także odsetek za opóźnienie. Ważne jest jednak, aby działać szybko i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia gwarantuje kredytobiorcom wsparcie doświadczonych prawników nie tylko na etapie postępowania I i II instancji, ale również w sytuacji, gdy to frankowicz otrzyma pozew od banku. Skorzystaj z naszej BEZPŁATNEJ analizy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.