Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała kolejny wyrok prawomocny w sprawie przeciwko mBank S.A. unieważniający wadliwą umowę kredytową.

Frankowicze – wyroki mBank

Dnia 21 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego i zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok o sygn. I C 696/20 ustalający nieważność umowy kredytu i zasądzający od pozwanego na rzecz powodów w częściach równych kwoty 276.401,18zł oraz 447,74CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

mBank jest jednym z banków, przeciwko któremu najczęściej zapadają wyroki frankowe. W kwietniu br. najwięcej prawomocnych wyroków CHF uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBank S.A.