Dnia 29.07.2020r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I C 1661/20, po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał korzystny wyrok zaoczny dla naszego Klienta.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 44 142,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 4 634,00zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-w zakresie zasądzenia roszczenia głównego nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z obecną sytuacją związaną z covid-19, sądy częściej rozpatrują sprawy na posiedzeniach niejawnych. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.

Wyrok nie jest prawomocny.