Do naszej Kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok (sygn. Akt XVIII C 443/20), tym razem sprawa przeciwko Bank Millennium S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w dniu 26.01 ogłosił wyrok na mocy którego zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów łącznie 42 335, 19 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22.08.2019 r.

Zgodnie z wyrokiem, zasądzono także zwrot kosztów postępowania w kwocie 5634zł.

Po rozpoznaniu sprawy, sąd zdecydował, że po eliminacji klauzul abuzywnych, umowa może być nadal realizowana.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd zwrócił uwagę na jednostronne, arbitralne ustalenia przez Bank kursów przeliczeniowych (tabel kursowych), na które konsument nie miał wpływu.

Wyrok nie jest prawomocny.