Dnia 13 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 883/20.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w pierwszej połowie 2008 roku pomiędzy poprzednikiem prawnym mBanku – BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie a powodem jest nieważna;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 177.345,36 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 25 marca 2020 roku do dnia zapłaty;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.