Dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 547/20 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zdecydował o odfrankowieniu umowy oraz:

– zasądził od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 20 717,48 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 8 listopada 2019 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał pobrać od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 1731,18 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Wyrok nie jest prawomocny