W najbliższy czwartek, tj. 21 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się sprawą restrukturyzacji Getin Noble Bank. Wyrok Trybunału będzie stanowić odpowiedź pytania, które skierował do niego warszawski sąd. Radca prawny Tomasz Zaremba z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy reprezentujący frankowiczów w postępowaniu przed TSUE wypowiedział się w tej sprawie dla Business Insider.

Frankowicze a Getin Noble Bank

Sprawa, która trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest typową sprawą frankową, ponieważ dotyczy sytuacji, w jakiej znalazło się wielu frankowiczów, a jej rozstrzygnięcie pozwoli usprawnić już toczące się postępowania. Kluczowym aspektem sprawy jest umożliwienie kredytobiorcom dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa.

Skierowanie pytań do trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest poniekąd następstwem rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, do której przyczyniła się jego zła sytuacja finansowa oraz ryzyko upadłości. Była to czwarta taka decyzja w Polsce. Jednak we wcześniejszych przypadkach żadna ze skarg nie została uwzględniona przez sąd. Natomiast w przypadku Getin Banku warszawski sąd zdecydował się zadać pytania TSUE. Stanowisko Trybunału będzie miało istotne znaczenie dla wielu frankowiczów.

Wyrok TSUE a Getin Noble Bank

W najbliższy czwartek przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się posiedzenie w sprawie c-118/23. Jest to kolejny etap postępowania w którym strony sporu będą miały czas na przedstawienie swoich stanowisk oraz udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

Kluczowa jest jednak przyczyna, przez którą sprawa frankowiczów trafiła przed Trybunał. Mianowicie kredytobiorcy zaskarżyli zastosowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny środek restrukturyzacyjny czyli wydzielenie i przeniesienie części Getin Banku do banku pomostowego. Co istotne roszczenia frankowiczów nie będą mogły być dochodzone od banku pomostowego, a majątek pozostawiony w Getin Banku może nie zaspokoić wszystkich roszczeń.

Jakie pytania skierowano do TSUE w sprawie Getin Bank?

Wojewódzki Sąd Administracyjny skierował do Trybunału cztery pytania prejudycjalne. Dwa dotyczące procedury sądowo – administracyjnej oraz dwa dotyczące m.in. funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pierwsze z nich to:

  1. Czy w świetle tzw. dyrektywy BRRD, krajowe przepisy o postępowaniu sądowo-administracyjnym powinny być interpretowane w ten sposób, że prawo do wniesienia indywidualnej skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przysługuje każdemu kredytobiorcy?
  2. Jak prawidłowo zorganizować postępowanie, aby rozpoznać te skargi w rozsądnym terminie?

Są to pytania niezwykle istotne dla kredytobiorców, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, których do Warszawskiego Sądu Administracyjnego wpłynęło ponad 7,5 tys.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami skargi powinny być rozpatrywane łącznie. Tymczasem, z uwagi na precedensowe okolicznościach sprawy wydaje się to być znacznie utrudnione, czy wręcz niemożliwe. Zwłaszcza biorąc po uwagę fakt, że każdy ze współuczestników musi mieć prawo do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu, a skarga powinna być rozpoznana szybko.

TSUE jest zainteresowany tym, czy polskie przepisy proceduralne umożliwiają „rozdzielenie” poszczególnych skarg i rozpoznanie ich w ramach indywidualnych postępowań. Moim zdaniem, w myśl dotychczasowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, takie działanie skutkowałoby nieważnością indywidualnych postępowań i trzeba poszukać nieco innych rozwiązań.

Tomasz Zaremba

Radca prawny, Bochenek Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Skutki orzeczenia TSUE dla frankowiczów Getin Bank

Gwarancje i wymogi dotyczące niezależności organu do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia systemu działań naprawczych, prowadzonych na podstawie dyrektywy BRRD. Tylko taka analiza pozwoli ustalić, w jakich dokładnie warunkach Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógłby łączyć inne funkcje z byciem organem do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i czy warunki te zostały zapewnione w ramach wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank. Co to oznacza dla frankowiczów Getinu?

Stwierdzenie ewentualnych wad decyzji wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie wpłynie na skuteczność czynności dokonanych na jej podstawie. Wydanie decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wywołuje dalej idące skutki, niż wynika to z ogólnych zasad dotyczących sądowej kontroli decyzji administracyjnej. W tym przypadku brak jest możliwości uchylenia wadliwej decyzji przez sąd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzenie wydania przez BFG decyzji z naruszeniem prawa umożliwi skarżącym kredytobiorcom wystąpienie z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi wobec BFG, a tak naprawdę Skarbu Państwa. Zasadność i wysokość tych roszczeń może być jednak ściśle związana z wynikiem aktualnie toczącego się postępowania upadłościowego Getin Noble Bank SA

Tomasz Zaremba

Radca prawny, Bochenek Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Ponadto warto zauważyć, że sprawa dotycząca frankowiczów Getin Noble Bank może wpłynąć na sposób procedowania spraw.

Więcej informacji na ten temat w artykule dostępnym w serwisie Business Insider.