Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 7 grudnia ogłosi wyrok w sprawie C-140/22. Decyzja TSUE może mieć istotne konsekwencje dla kwestii związanych z kredytami we frankach szwajcarskich oraz ujednolicenia linii orzeczniczej w zakresie przedawniania roszczeń i ustalania terminów naliczania odsetek.

Frankowicze – Pytania do TSUE C-140/22

W 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście rozpatrywania sprawy frankowiczów przeciwko mBankowi. Sprawa przed TSUE obejmie cztery istotne zagadnienia.

Jak podkreśla Radca prawny Wojciech Bochenek pytania skierowane do TSUE mają fundamentalne znaczenie dla sądów powszechnych w kontekście liczenia odsetek i przedawniania.

W pytaniu pierwszym skierowanym do TSUE, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia prosi o odpowiedź, czy konsument jest zobowiązany złożyć w sądzie oświadczenie dotyczące skutków i konsekwencji nieważności umowy kredytowej.

Sąd Najwyższy w uchwale z 2021 r. (III CZP 6/21) jednoznacznie stwierdził, że konieczne jest złożenie oświadczenia przez konsumenta w sądzie dotyczącego skutków nieważności umowy kredytowej. Co więcej, Sąd powiązał tę kwestię z problemem wymagalności roszczenia, czyli ustaleniem daty, od której można rozpocząć naliczanie odsetek lub określić termin przedawnienia roszczeń.

W przypadku przedawnienia roszczeń liczę, że TSUE wskaże możliwy kierunek liczenia tego terminu w przedmiocie roszczeń banków, od momentu, w którym bank dowiedział się o abuzywności zapisów umownych w swoich umowach np. moment wpisu w rejestrze klauzul UOKiK lub złożone przez konsumenta reklamacji.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

tsue c-140/22

Czego dotyczą kolejne pytania skierowane do TSUE?

Kolejne pytanie dotyczy przedawniania roszczeń banków i będzie istotne w kontekście pozwów ze strony banków o bezumowne korzystanie z kapitału.

W tym obszarze ustalenia wymaga okres, od którego należy ten termin liczyć (termin przedawnienia banków wynosi 3 lata), a można przyjąć jedne z poniższych momentów tj. uruchomienie kredytu, wpis nieuczciwego zapisu do rejestru klauzul UOKiK, złożenie przez konsumenta reklamacji, czy złożenie przez konsumenta oświadczenia o skutkach i konsekwencjach nieważności. W skierowanym pytaniu Trybunał odpowie, czy termin ten może być liczony od oświadczenia, o którym mowa w pytaniu pierwszym.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Mecenas Bochenek wskazał, że w trzecim pytaniu skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uzyskamy odpowiedź na pytanie, od jakiej daty powinny być naliczane odsetki dla konsumenta w sporze z bankiem. Zaznaczył, że istnieją pewne niejasności w orzecznictwie dotyczące tego, czy termin ten powinien być liczony od momentu wysłania przez konsumenta wezwania do zapłaty czy też od daty złożenia przez niego oświadczenia przed sądem dotyczącego skutków nieważności umowy.

Ostatnie pytanie odnosi się do kwestii rozliczenia się kredytobiorcy z bankiem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Więcej informacji na PAP Biznes.