Dnia 17 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi – I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 8.100 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

PKO BP S.A. – unieważnienie umowy CHF

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1324/21. Sąd w Kaliszu:

  • zasądził od PKO BP S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 119.403,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty;
  • oddalił powództwo o odsetki za okres wcześniejszy;
  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu mieszkaniowego z 2008 roku, z uwagi na unieważnienie umowy;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty, z tytułu zwrotu kosztów procesu.