Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 1971/20 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kosztowego do dnia zapłaty.

Kredytobiorcy Santander Consumer Bank S.A. – wyrok prawomocny

Tym samym uprawomocnił się wyrok pierwszoinstancyjny, zgodnie z którym Sąd:

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2005 roku pomiędzy powodami a Santander Consumer Bankiem S.A.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 10.852,50 zł oraz 33.745,22 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

– oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł kosztów zastępstwa procesowego oraz kwotę 34 zł opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał zwrócić powodom łącznie ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Białymstoku kwotę 2.000 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki;

– nakazał zwrócić pozwanemu ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Białymstoku kwotę 2.000 zł  tytułem niewykorzystanej zaliczki.