Za nami kolejny rok zmagań w sprawach frankowych. Rok intensywny w nowe doświadczenia i wyzwania. Z pewnością także bogaty w orzeczenia frankowe zapadłe w Sądzie Najwyższym jak i TSUE dotyczące polskich oraz zagranicznych frankowiczów.

Wspomniane orzeczenia odegrały istotną rolę w kształtowaniu orzecznictwa w sprawach frankowych, wywierając wpływ na zakres i rodzaj rozstrzygnięć. Do uregulowania pozostaje jeszcze wiele zagadnień jak np. przedawnienie roszczeń, zarzut potrącenia i zatrzymania, czy roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału. W bieżącym roku, z pewnością nie zabranie nowych wyzwań, ale niezależenie od tego, my będziemy konsekwentnie robić swoje!

Wygraliśmy 97% spraw frankowych!

Jesteśmy ogromnie dumni i zadowoleni z uzyskanych wyroków frankowych w 2021 r. Łącznie sądy wydały w sprawach naszych klientów 832 wyroki, z czego aż 808 razy klienci uzyskali korzystne rozstrzygnięcie. Niestety w 23 sprawach sądy I instancji nie przychyliły się do roszczeń naszych klientów. W tych sprawach nie składamy broni i będziemy walczyć o słuszne interesy naszych klientów przed sądami II instancji. Tylko w jednej sprawie, sąd uchylił niekorzystny wyrok sądu I instancji do ponownego rozpoznania.

Uzyskane wyroki to wynik wielu miesięcy pracy, zaangażowania i doświadczenia w prowadzeniu spraw całej kancelarii. Decyzja o podjęciu walki z bankiem nie jest łatwa, natomiast decydując się na ten krok, dobrze mieć u swojego boku doświadczonego pełnomocnika.

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam swoje sprawy. Osoby rozważające podjęcie walki z bankiem zachęcamy do bezpłatnej analizy swojej sprawy oraz oszacowania przysługujących roszczeń.

Wyroki prawomocne

Przed sądami II instancji możemy pochwalić się 100% skutecznością wygranych w sprawach frankowych!

W ubiegłym roku, uzyskaliśmy 15 prawomocnych wyroków frankowych, w których sądy zdecydowanie częściej opowiadały się za nieważnością umowy kredytowej, niż jej odfrankowieniem.

W tym miejscu warto dodać, że po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sprawie frankowej istotne jest również działanie zmierzające do uzyskania zaświadczenia pozwalającego wykreślić hipotekę z księgi wieczystej w przypadku stwierdzenia nieważności umowy frankowej. Natomiast w zakresie odfrankowienia pozostaje kwestia uzyskania nowego harmonogramu spłat, uwzględniającego treść wyroku.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w powyższym obszarze i wspiera klientów na każdym możliwym odcinku postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z NASZYMI WYROKAMI.

Pomoc-frankowiczom

Dominuje nieważność

Nie odbiegając od statystyk rynkowych, w naszej kancelarii również dominującymi wyrokami w sprawach frankowych są rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność umowy kredytowej. W ubiegłym roku uzyskaliśmy 744 wyroki, których skutek prowadził do upadku umowy. To aż 92% wszystkich zapadłych na rzecz naszych klientów korzystnych wyroków. 

Takie rozstrzygnięcia nie mogą być zaskoczeniem, mają na względzie treść uchwały Sądu Najwyższego z lutego i maja 2021 r. Dodatkowo orzecznictwo TSUE oraz treść dyrektywy 93/13 także nie sprzeciwiają się takiemu zakończeniu sprawy frankowej.

Odfrankowienie rzadkością

Pomimo dominacji nieważności umów frankowych, w ubiegłym roku uzyskaliśmy 64 wyroki zasądzające na rzecz naszych klientów nadpłacone raty.  Odfrankowienie umowy polega na usunięciu z treści umowy kredytowej nieuczciwych postanowień umownych określających klauzulę przeliczeniową według kursu CHF, przy jednoczesnym związaniu pozostałą treścią umowy i z oprocentowaniem opartym o parametr LIBOR. Uzyskane wyroki stanowią 8 procent wszystkich korzystnych wyroków uzyskanych na rzecz naszych klientów.  

Oddalenia – niewielki procent

Niestety, w ubiegłym roku uzyskaliśmy 23 wyroki (niespełna 3% wszystkich spraw), w których sądy I instancji nie przychyliły się od naszej argumentacji i oddaliły powództwa w całości. W 2 sprawach sądy zastąpiły nieuczciwy kurs banku kursem średnim NBP. Niestety, niemalże połowa tych wyroków zapadła w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, gdzie od dłuższego czasu zmagamy się z nieprzychylną linią orzeczniczą. Nasza kancelaria, po zapoznaniu się z treścią uzasadnień wyroków zarekomendowała klientom złożenie apelacji w każdej z przegranych spraw. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować takiego stanu rzeczy, w którym dochodzi do naruszenia przepisów Dyrektywy 93/13, orzecznictwa TSUE oraz wskazówek zawartych w uchwałach SN.

Wierzymy w przygotowaną przez nas strategię, dobrane argumenty prawne i liczymy, że sądy odwoławcze po rozpoznaniu apelacji dokonają zmiany wyroku na korzyść naszych klientów lub uchylą sprawę do ponownego rozpoznania.