Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, II Wydział Cywilny Odwoławczy wyrokiem z 23. Stycznia 2024r. oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o kosztach do dnia zapłaty.

Bank BPH S.A. – unieważnienie umowy frankowej

Tym samym prawomocny jest wyrok z 10 października 2023r. Sądu Rejonowego w Cieszynie Wydział I Cywilny Sygn. akt. I C 986/23 wydany w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

 

  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 74.303,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2023r. do dnia zapłaty;
  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2007 r.;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu – z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, w tym kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.