Dnia 28 grudnia 2022r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny wydał wyrok prawomocny w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Zgodnie z wyrokiem Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego uwzględniając jedynie zarzut zatrzymania i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd wskazał, że w Jego ocenie sporna umowa jest umową wzajemną a uwzględnienie zarzutu zatrzymania pozwoli na zabezpieczenie interesów pozwanego. Sąd w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej podkreślając, że merytorycznie powodowie wygrali proces.

Wyrok pierwszoinstancyjny w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Okręgowy w Legnicy. Mocą wyroku (sygn. I C 420/21) Sąd:

– zasądził od strony pozwanej Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 132.464,93 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 03.07.2020r. do dnia zapłaty;

– ustalił nieistnienie pomiędzy powodami a stroną pozwaną stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej pomiędzy powodami a Deutsche Bank PBC S.A.;

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty oraz kwotę 474 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania o zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia sygn. I Co 1086/20 z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.