W dniu 16.11.2022 r. zapadł wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sąd II instancji zmienił pkt I wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie i obniżył zasądzoną na rzecz powoda kwotę do kwoty 60.137,33 zł (uwzględniony został zarzut potrącenia), oddalił apelację pozwanego i zniósł wzajemne koszty postępowania.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem pierwszoinstancyjnym wydanym w przedmiotowej sprawie (sygn. I C 572/20) dnia 22 kwietnia 2022 r. ustalił przesłankową nieważność umowy kredytu, zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 192.660,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 października 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądził koszty procesu w wysokości 6.657 zł.