W dniu 12.11.2021r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o sygn. I C 1455/20.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w czerwcu 2008 r,

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 34.428,73 zł oraz 60.524,12 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 marca 2020 r. do dnia zapłaty, 

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.