Dnia 14 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 29 czerwca 2022 r. sygn. akt I C 575/21 oddalił apelację i  zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów 8100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Tym samym, prawomocny jest wyrok w którym Sąd Okręgowy w Legnicy:

– zasądził od strony pozwanej PKO BP S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 594.690,07 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 marca 2021r do dnia zapłaty;

– zasądził od strony pozwanej PKO BP S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

– nakazał stronie pozwanej PKO BP S.A., aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Okręgowy w Legnicy) kwotę 122,31 zł tytułem zwrotu wydatków.