Dnia 14 października 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny.

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt I C 1954/20, Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 120.334,94 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;

ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej z Kredyt Bankiem S.A. w 2006 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 5.434 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.