Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1014/20 wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy wyroku sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 36 582,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz

-zasądził na rzecz powoda kwotę 11.334 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego zaciągniętego w październiku 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.