Dnia 21.10.2022 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt V ACa 665/22.

Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4050 zł.

Zgodnie z wyrokiem pierwszoinstancyjnym wydanym w przedmiotowej sprawie (sygn. I C 487/21) Sąd Okręgowy w Toruniu:

– zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 20.168,08 zł oraz kwotę 27.486,55 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

– ustalił nieistnienie między stronami stosunku kredytu wynikającego z umowy o kredyt zawartej w 2005 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.307 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest prawomocny.