Dnia 18 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2023 r. sygn. akt I C 2240/22 oddalił apelację pozwanego mBank S.A. i zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 2025 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny staje się wyrok Sądu I instancji, zgodnie z którym Sąd:

  • zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwoty 108.990,56 zł oraz 17.026,82 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty,
  • ustalił, iż powodowie wygrali proces w całości, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.