W dniu 09.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko mBank S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny.


Sąd postanowił:

-ustalić, że zawarta przez strony umowa kredytu jest nieważna w całości;

-zasądzić od pozwanego na rzecz powodów kwotę 31.187,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 52.201,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty;

-zasądzić od pozwanego na rzecz powodów kwotę 15.417 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.


Wyrok jest nieprawomocny.