W dniu 15.06.2021r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała wyrok przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 79.960,02 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8017,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

-nakazał zwrócić powodowi kwotę 1400 zł tytułem niewykorzystanej części zaliczki.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Wyrok jest nieprawomocny.