Kolejna wygrana Klientów naszej kancelarii. Tym razem sprawa przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie PKO BP S.A.)

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w sprawie o sygnaturze I C 266/20 dnia 12 stycznia 2021r. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 58.760,92 zł i 3.382,26 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W rozpatrywanej sprawie sąd:

-ustalił brak stosunku prawnego,

uwzględnił w całości roszczenie główne,

-zasądził zwrot kosztów procesu.

Sąd w orzeczeniu powołał się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dn. 3.10.2019r. (sygn. akt C-260/18), kwestionując tym samym postanowienia umowne odnoszące się do klauzul waloryzacyjnych. Mianowicie, sąd wskazał, że zapisy te nie zostały sformułowane jednoznacznie, co jest przesłanką do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.