W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Na mocy orzeczenia Sąd:


-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137.446,59 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 24 marca 2020 r.;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt zawartej w grudniu 2009 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego;

– zasądził od pozwanego na rzecz każdego powoda kwotę po 2153,33 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku. 


Sąd uznał że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.