W dniu 6.05.22r. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.)  wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok w pkt. 2 w ten sposób, że wyeliminował z niego sformułowanie:

„z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 142.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty” (sąd oddalił zarzut zatrzymania) oraz oddalił apelację pozwanego.

Zgodnie z orzeczeniem sądu I instancji wydanym przez Sąd Okręgowy we Włocławku 2 listopada 2021 r. (sygn. I C 950/20):

– ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna;

– zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwotę 82.504,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty, z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 142.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;

– zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów kwoty po 5917 zł tytułem kosztów procesu, w tym po 5400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna.  Wyrok jest prawomocny.