Dnia 05 października 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny.

Frankowicze – wygrana Szczecin

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021r., sygn. akt I C 533/20, Sąd II instancji oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty postępowania w wysokości 8.100zł wraz z odsetkami.

Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 99.223,06 oraz kwotę 114.152,59 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty;

– ustalił, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2008 roku;

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 12.074 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.