Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 28.02.2023r. wydał prawomocny wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:


– zmienił zaskarżony wyrok w pkt. 1 o tyle, że obowiązek zapłaty wynikającej z niego kwoty wstrzymał do czasu zaoferowania pozwanemu przez powodów zapłaty kwoty 120.000 zł albo zabezpieczenia jej zapłaty i oddalił powództwo w zakresie odsetek,

– oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

kancelaria dla frankowiczow

Frankowicze – wygrana z Santander

Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sygn. I C 500/21 mocą którego Sąd:

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 120.480,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lutego 2021 r. do dnia zapłaty,

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami a Kredyt Bank S.A. w Warszawie,

– oddalił dalej idące powództwo,

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.