Dnia 7 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację i zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 4050zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o tych kosztach.

Frankowicze | Wyrok Santander

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny sygn. I C 229/21. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

 

  • zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 46.738,46 zł oraz kwotę 18.231,66 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tych kwot od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty;
  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 roku;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.