Dnia 24 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. I ACa 798/21. Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powoda kwotę 4 050 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w I Wydziale Cywilnym o sygn. I C 214/21 wydany w dniu 29 lipca 2021r.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sąd:

– ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r., zawartej pomiędzy powodem, a Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego), nie istnieje;

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 92.848,74 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 października 2020 r. do dnia zapłaty;

 – zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę zł 6.417 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.