W styczniu zapadło co najmniej 415 wyroków w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 75 orzeczeń prawomocnych!

Frankowicze – statystyki

Do tej pory najwięcej orzeczeń zapadło w grudniu ubiegłego roku – aż 480. W styczniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sądy najczęściej decydowały o unieważnieniu umowy. Odfrankowienie jest już rzadkością – w styczniu zapadło zaledwie 20 takich wyroków. Frankowicze wygrali około 98 proc. spraw. Zgromadzone dane nie są pełne. Orzeczeń jest prawdopodobnie więcej.

Powództw i wyroków w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych sukcesywnie przybywa. W 2021r. sądy wydały blisko 2,8 tys. orzeczeń w sprawach Frankowiczów. To znaczny wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Wszystko wskazuje na to, że w 2022r. padną kolejne rekordy!

Pomoc-frankowiczom

Wyrok mBanku

Dnia 9 lutego br. zakończyło się postępowanie grupowe przeciwko mBankowi. Wydany przez Sąd Okręgowy W Łodzi wyrok okazał się sporym zaskoczeniem. Sąd oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców i uznał, że zawarte umowy są ważne i nie występują w nich zapisy abuzywne. Orzeczenie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem TSUE i UOKiK.

Klauzule przeliczeniowe występujące w umowach kredytowych mBanku zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Zdaniem Radcy prawnego Wojciecha Bochenka wyrok zostanie uchylony lub zmieniony przez sąd wyższej instancji. Dodaje również, że zapadłe orzeczenie nie wpłynie niekorzystnie na sposób rozpatrywania kolejnych spraw.

Pomimo że zapadłe orzeczenie obejmowało roszczenia 1,7 tys. kredytobiorców, to należy go traktować jako pojedynczy wyrok, który w żadnym stopniu nie wskazuje kierunku zmian w ukształtowanej już linii orzeczniczej – wyjaśnia mec. Bochenek.

TSUE – C-80/21, C-81/21 i C-82/21

Już 17 marca br. Trybunał Sprawiedliwości wypowie się w sprawach C-80/21, C-81/21 i C-82/21. Pierwsze z nich dotyczą możliwości usunięcia lub zastąpienia nieuczciwego zapisu umownego średnim kursem NBP. W tym obszarze TSUE już niejednokrotnie wskazywał, że nie ma możliwości ingerowania w treść zapisów umownych.

Mam nadzieję, że TSUE w sprawach C-80/21 i C-81/21 ostatecznie rozstrzygnie kwestię braku możliwości usunięcia tylko części nieuczciwej klauzuli umownej lub jej możliwości zastąpienia średnim kursem NBP – podsumowuje mec. Bochenek.

W sprawie o sygn C-82/21 Trybunał rozstrzygnie kwestie dotyczącą przedawnienia roszczeń.

Tutaj możemy spodziewać podtrzymania dotychczasowego stanowiska TSUE (C-776/19 do C-782/19), który wskazał, że termin rozpoczęcia biegu przedawnienia powinien rozpocząć się w chwili kiedy konsument powziął wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku umowy albo zanim powinien był powziąć taką wiedzę.

W konsekwencji kredytobiorcy będą mogli dochodzić roszczeń, które mimo upływu lat nie zostały przedawnione.

Więcej informacji na portalu businessinsider.