Dnia 2 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał wyrok p-ko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 418/20)

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008r. z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 96.324,44 zł oraz kwotę 24.076,96 CHF (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć franków szwajcarskich 96/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.