Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny 7 lipca wydał prawomocny wyrok w sprawie I ACa 366/22. Sąd zmienił zaskarżony wyrok w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, uwzględnił zarzut zatrzymania banku i oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie.

Zdaniem Sądu umowa kredytowa jest nieważna. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów!

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny I C 550/21 z 4 października 2021 r. Zgodnie z wyrokiem Sąd:

  • zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 97.298,90 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 65.816,79 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;
  • ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 roku,
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu.