Dnia 23 czerwca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego i zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu ( sygn. I C 875/20). Mocą  niniejszego wyroku Sąd:

  •  zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwoty 125.769,10 zł oraz 42.458,26 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty;
  •  ustalił, że stosunek prawny pomiędzy powodami a pozwanym z tytułu dwóch umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego zawartych w 2008r. z ówczesnym Kredyt Bankiem S.A.  (obecnie Santander Bank Polska S.A.) nie istnieje;
  • zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.